معنى س نة

جزء : 29. نخستین تأثیر زبان ترکی بر پارسی، در زمان حضور سربازان تُرک در ارتش سامانیان روی داد

2022-12-04
    Tiger lily
  1. 1 الفاتحة Al-Faatiha
  2. ئاردي=هاردي
  3. ‫الظاهر‬ ‫س‬2
  4. 28-10-2008, 09:55
  5. َّنه َك ل َ و َ ُس َر ف َ قاذ هم
  6. معنی نام کشورها