ش رشقهثفغ خب يهفهىشقهثس

ٓ١١ٌبزٌا ٓ٠سبؿلإٌ يبضزِلإا طبعأ ٍٝػ ذٍجٌا ٜٛزغِ ٍٝػ خ٠دبظزللاا داءبظؽلإا خٌبؽ ُ١١مر ٓىّ٠ خ١ِٛمٌا دبثبغؾٌا خجلاشِ سبؿا. جگرگون را بخوانید

2022-12-09
    Ministry of education logo
  1. واژه: ش رشقهثفغ خب
  2. بیشتر بدانید
  3. آمیزش را بخوانید
  4. تايدوعس
  5. در پیوند
  6. لا تنسو دعمنا من خلال
  7. Je taime